Game nổ hũ tặng tiền khởi nghiệp - Trò chơi đổi thưởng hay nhất năm 2024

game nổ hũ tặng tiền khởi nghiệp

Hanoi College of Industrial Economics

muytv.com

Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu các Chi đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh game nổ hũ tặng tiền khởi nghiệp , nhiệm kỳ 2023 - 2024

27/02/2023

KẾ HOẠCH

 

Tổ chức Đại hội đại biểu các Chi đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
game nổ hũ tặng tiền khởi nghiệp , nhiệm kỳ 2023 - 2024

Căn cứ Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

Căn cứ vào điều kiện thực tế của Đoàn Thanh niên Nhà trường, được sự đồng ý nhất trí của Đảng ủy - Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường xây dựng Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các chi Đoàn trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh game nổ hũ tặng tiền khởi nghiệp , chi tiết như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổng kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới.

- Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành Đoàn các cấp và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đảm bảo thực hiện có hiệu quả nghị quyết do đại hội đề ra, xây dựng và phát triển lực lượng cán bộ đoàn mạnh về số lượng, chất lượng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của công tác đoàn góp phần vào sự phát triển chung của Nhà trường.

2.  Yêu cầu

- Đại hội phải được tổ chức trên tinh thần dân chủ, theo hướng đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên và thanh niên trong xây dựng văn kiện đại hội.

- Đại hội phải là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với các phong trào thi đua sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

II. NỘI DUNG

2.1. Công tác tuyên truyền

 1. Ban chấp hành Đoàn trường, liên chi đoàn, chi đoàn trong Nhà trường phát động phong trào thi đua rộng khắp trong các cơ sở đoàn trước, trong và sau đại hội, thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về lịch sử hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, những thành tựu, đóng góp của Đoàn trong tiến trình cách mạng Việt Nam; kết hợp giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc, truyền thống cách mạng của địa phương, đơn vị.

3. Hình thức tuyên truyền cần đa dạng, phong phú; kết hợp giữa tuyên truyền trực quan và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang tin điện tử, mạng xã hội.

2.2. Nội dung Đại hội

Đại hội đoàn các cấp thực hiện các nội dung sau:

1. Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên, sinh viên trong nhiệm kỳ mới

2. Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới

2.3. Công tác chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành

Chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành khóa mới là nội dung quan trọng, quá trình chuẩn bị nhân sự phải thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy chế, quy định, trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã được phê duyệt; lựa chọn giới thiệu các đồng chí có đức, có tài, bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định; quan tâm cán bộ nữ, dân tộc, đoàn viên có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong các tầng lớp thanh niên ở địa phương, đơn vị.

a. Tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành

Nhân sự Ban Chấp hành các cấp phải bảo đảm các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chức danh trong Quy chế cán bộ Đoàn, đặc biệt nhấn mạnh các điểm sau:

- Có đạo đức và năng lực thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Chấp hành phân công; am hiểu và gắn bó với thanh thiếu nhi, có khả năng đối thoại và định hướng cho thanh niên.

- Có khả năng cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Đại hội Đoàn các cấp để gắn với thực tiễn công tác Đoàn và tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị.

- Có kiến thức tổng hợp trên nhiều lĩnh vực, có năng lực công tác xã hội và khả năng vận động thanh thiếu nhi, am hiểu về tình hình địa phương, đơn vị.

- Có uy tín và khả năng quy tụ, biết vận động, huy động nguồn lực của địa phương, đơn vị và xã hội phục vụ cho hoạt động của tổ chức Đoàn.

- Trưởng thành từ phong trào Đoàn, Hội, Đội hoặc đã tham gia qua nhiều hoạt động phong trào thanh thiếu nhi; hay đã được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức công tác đoàn.

- Khuyến khích xây dựng nhân sự dự kiến bầu chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên là đồng chí Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời có chức danh quản lý về mặt chuyên môn tại đơn vị.

b. Độ tuổi bình quân của Ban chấp hành đoàn

Cấp Chi đoàn: Bình quân dưới 25 tuổi.

c. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành

- Có dưới 09 đoàn viên: Đại hội bầu bí thư; nếu cần thiết thì có thể bầu thêm 01 phó bí thư

- Có từ 09 đoàn viên trở lên: Ban Chấp hành có từ 03 đến 05 ủy viên, trong đó có bí thư và 01 phó bí thư.

Khi chuẩn bị danh sách bầu cử Ban Chấp hành, Ban thường vụ khóa mới, Ban Chấp hành đương nhiệm phải chuẩn bị có số dư với số lượng cần bầu ít nhất 15%, số dư tối đa do Đại hội quyết định nhưng không quá 30% số lượng cần bầu. Bầu chức danh phó bí thư ở các cấp nên có số dư.

Ban Chấp hành đoàn các cấp được xây dựng trên nguyên tắc số lượng lợp lý, đúng quy định; tránh cơ cấu hình thức, nhiều về số lượng nhưng chất lượng không cao, hoạt động không hiệu quả.

2.4. THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐIỂM

- Đại hội điểm cấp Chi đoàn:

+ Thời gian: 19h45’, ngày  27/02/2023

+ Thành phần tham dự: BCH Đoàn trường, Bí thư các Chi đoàn

+ Địa điểm: Đại hội Online, Link dự họp sẽ gửi vào nhóm zalo của các Liên chi đoàn sau

- Giao Bí thư các liên chi đoàn xây dựng kế hoạch, tổ chức đại hội điểm cấp Chi đoàn để chỉ đạo và rút kinh nghiệm.

2.5. THỜI GIAN, HÌNH THỨC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

1. Thời gian: Từ 28/02/2023 – 21/03/2023

2. Hình thức:

- Hình thức trực tiếp: Đối với các lớp đang học tập tại trường

- Hình thức trực tuyến (Online): Đối với các lớp đang học tập, thực tập tại doanh nghiệp

- Các Chi đoàn đăng ký lịch Đại hội trên link online (Link đăng ký sẽ được gửi vào nhóm zalo của các Liên chi đoàn)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN: (Có phụ lục kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chấp hành Đoàn trường

- Ban Chấp hành Đoàn trường giao Ban Thường vụ Đoàn trường chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung công việc sau:

- Tham mưu Đảng ủy-BGH Nhà trường chỉ đạo các đoàn thể phối hợp tổ chức đại hội các chi đoàn

- Hướng dẫn tổ chức đại hội các chi đoàn

- Thành lập các tổ công tác rà soát công tác cán bộ và theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

Đại hội các Chi đoàn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ. Ban thường vụ Đoàn trường yêu cầu các chi đoàn, liên chi đoàn trực thuộc thực hiện tốt Kế hoạch của Ban chấp hành Đoàn trường phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; tuyệt đối không được tổ chức qua loa, hình thức.

2. Các Liên chi đoàn và Chi đoàn trực thuộc

- Các Liên chi đoàn xây dựng kế hoạch chỉ đạo đại hội các cơ sở trực thuộc và đề án tổ chức đại hội ở cấp của mình; thành lập ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc đại hội (đoàn cơ sở quy mô đoàn viên nhỏ có thể thành lập các bộ phận hoặc tổ giúp việc).

- Ban Chấp hành Liên chi đoàn chọn một số chi đoàn cấp dưới để chỉ đạo điểm rút kinh nghiệm. Đối với tổ chức cơ sở đoàn còn yếu kém, cần tập trung củng cố, kiện toàn.

3. Các Chi bộ, đơn vị

Các Chi bộ chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Đoàn trường tổ chức thành công Đại hội đại biểu các Chi đoàn Đoàn TNCS HCM.

Các GVCN, CVHT Cán bộ quản lý khoa phối hợp cùng cán bộ BCH Đoàn trường được phân công phụ trách các chi đoàn để hướng dẫn, đôn đốc HSSV thực hiện đầy đủ các yêu cầu về tổ chức đại hội.

 

Bài viết cùng chuyên mục